Uttalelse om innbyggerundersøkelser

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt ut et forslag til endringer i inndelingsloven til alle kommuner.

Forslaget vil åpne for at departementet på eget initiativ kan gjennomføre folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser om endring av kommune- og fylkesgrenser. Kommuneadministrasjonen i Lyngdal slutter seg til kommuneorganisasjonen KS, som viser til at departementet allerede har nødvendig hjemmel i eksisterende lovverk til å gjennomføre innbyggerhøringer på egen hånd. Derfor støttes ikke en lovendring. KS forutsetter at regjeringen legger stor vekt på råd frå det øverste folkevalgte organet i kommunen/fylkeskommunen om grenseendringer. Dette sluttet et flertall av kommunestyrerepresentantene i Lyngdal seg til.

Fair Play Agder

Lyngdal kommunestyre har enstemmig sluttet seg til protokollen fra årsmøtet i Fair Play Agder.

Lister Friluftsråd

Lyngdal kommunestyre har enstemmig godkjent årsrapporten fra Lister Friluftsråd.

Agder Næringsselskap

Lokalpolitikerne i Lyngdal har enstemmig sluttet seg til et forslag om å delta i aksjeemisjonen i Agder Næringsselskap med 266.000 kroner.

Agder Næringsselskap er en videreføring av Aust-Agder Næringsselskap, som ble etablert 1980. Hensikten med selskapet er å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter. Agder fylkeskommune er største aksjonær med 52 prosent av kapitalen.

I november 2021 besluttet styret i Agder Næringsselskap å utvide aksjekapitalen med 50 millioner kroner. For å innhente summen retter selskapet seg særlig mot kommunene i gamle Vest-Agder og banker/finansinstitusjoner i Agder som i dag ikke er medeiere i selskapet.

Lister Nyskaping

Lyngdal kommunestyre har enstemmig vedtatt å videreføre samarbeidsavtalen med Lister Nyskaping fram til utgangen av 2025, med mulighet for ytterligere forlengelse.

Finansieringen skal løses med at hver deltakerkommune bidrar med er tilskuddet. 20 av tilskuddet er likt for alle deltakerkommunene, 80 prosent skal beregnes etter innbyggertall. Driftstilskuddet skal reguleres årlig.

20 sommerjobber

Lyngdal kommunestyre vedtok torsdag kveld å finansiere 20 sommerjobber for ungdom.

Det skjedde etter at Arbeiderpartiets Eivind Arnt Husøy fikk tilslutning til å ta opp saken som hastesak.

Bakgrunnen for saken er at Frivilligsentralen har hatt 78.000 kroner til overs fra i fjor som kan brukes til sommerjobber. Pengene kan gi jobb til åtte unge. Samtidig melder frivilligsentralen at den kan skaffe jobb til ytterligere 12 unge. Men da trengs det en tilleggsbevilgning fra kommunen på 120.000 kroner.

Husøy foreslo å bevilge det nødvendige beløp fra politikernes disposisjonspost. Det sluttet lokalpolitikerne seg enstemmig til.