(DALANE TIDENDE) Vikarierende stortingsrepresentant May Helen Hetland Ervik (Frp) fra Egersund stilte nylig et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren, og lurte på om han ville bidra til at byggingen av ny firefeltsvei mellom Lyngdal vest og Ålgård prioriteres.

Ervik lurte også på om statsråden ville bidra til at kostnadsøkningen man opplever i veiprosjektet blir kompensert, slik at fremdriftsplanen med bygging av ny E39 mellom Kristiansand og Stavanger opprettholdes.

Nå har Nygård svart, og han henviser til forrige regjering, der Frps statsråd Ketil Solvik-Olsen og regjeringen la vekt på at det er selskapet Nye Veier AS som bestemmer prioritering, oppstart og gjennomføring av prosjektene i sin portefølje. E39 fra Lyngdal til Ålgård er prioritert av styret i Nye Veier AS.

Stort potensial

– Vurderinger gjort i forbindelse med kommunedelplan og nå senest i selskapets arbeid med prioriteringsoppdraget til NTP 2025-2036 viser, som Ervik også påpeker, at det er utfordringer med trafikksikkerheten på strekningen. Det er også et stort potensial for å redusere kjørelengden og øke fremkommelighet på strekningen. En videre utbygging vil føre til reduserte transportkostnader og bedrer samfunnsøkonomien. Analyser viser også at det transporteres store godsverdier på strekningen, skriver Nygård i sitt svar.

Han forklarer at for at Nye Veier AS skal starte utbygging fra Lyngdal mot Stavanger må selskapet ha tilgjengelige midler til dette.

– Nye Veier AS får årlig bevilget kr 6,1 mrd. I tillegg har regjeringen som en del av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen av budsjettet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2023, foreslått å øke tilskuddet til selskapet med kr 130,4 mill. inneværende år.

Skal dekke mye

Den samlede bevilgningen skal dekke planlegging, utbygging, utbedring samt drift og vedlikehold av strekningene i av selskapets portefølje. Nye Veier AS har fått de økonomiske rammene som ble forespeilet i gjeldende NTP, redegjør statsråden.

Gitt de rammebetingelsene som foreligger, samt at det pr. i dag kun foreligger nødvendig detaljreguleringsplan for strekningen mellom Ålgård og Bue, vil en fullstendig utbygging av strekningen mellom Lyngdal og Ålgård fortsatt ligge et stykke frem i tid, understreker han.

– Det er også verdt å merke seg at Rogaland fylkeskommune pr. i dag ikke har truffet garantivedtak for strekningen gjennom Rogaland, med unntak av strekningen mellom Ålgård og Bue. Jeg vil likevel understreke at det pågår planarbeid og analyser for hele E39 gjennom Rogaland frem til Ålgård, skriver Nygård.

Trafikksikkerhet

May Helen Hetland Ervik skrev i sitt spørsmål og begrunnelse til statsråden at byggingen av ny firefelts E39 mellom Kristiansand og Stavanger er kommet godt i gang, og at en ser gode resultater mellom Kristiansand og Mandal.

– Resten av veistrekningen mellom Mandal og Ålgård er gryteklar. Strekningen er svært ulykkesbelastet og veistandarden tilsier at det er et stort behov for oppgradering til ny firefelts motorvei. Det er med stor bekymring jeg registrerer signaler fra Nye Veier og enkelte sentrale politikere om at ny firefelts E39 mellom Lyngdal Vest og Ålgård må skyves ut i tid, fremholdt hun, og understreket at det spesielt av trafikksikkerhetsmessige årsaker er viktig å få fortgang på den videre byggingen.

– Fortgang på veibyggingen er også viktig for utviklingen av Sør-Rogaland og Vest-Agder som region, både i forbindelse med næringsutvikling og som arbeidsregion. Det er viktig å få på plass økonomi og forutsigbarhet i det videre arbeidet med byggingen av ny fire felts E39, forklarte hun.

– Oppsiktsvekkende

Ervik mener svaret fra Nygård er unnvikende:

– Jeg tolker det slik at han og regjeringen ikke vil prioritere å få fortgang på ny firefelts motorvei fra Ålgård og sørover til Lyngdal. Samferdselsministeren er enig med meg i min begrunnelse om at det er utfordringer med trafikksikkerheten på strekningen, sier Ervik.

Hun mener det er oppsiktsvekkende at samferdselsministeren ikke kan love noe som helst når han likevel ser et stort potensial for å redusere kjørelengden og øke fremkommelighet på strekningen og at utbyggingen av firefelts vei vil føre til reduserte transportkostnader og bedrer samfunnsøkonomien.

– Dette viser at det må legges ytterligere trykk på enda mer fra lokale og regionale politikere. Spesielt ordførerne langs strekningen, som alle representerer regjeringspartiene, må være tydelige i sitt arbeid opp mot regjeringen, mener hun.

Krever svar om nye E39: – Er svært bekymret for framdrifta