MENINGER: Å RETTE BAKER FOR SMED

KRITISK: STEINAR FUGLESTVEIT ER KRITISK TIL HÅNDTERINGEN AV BEKYMRINGSMEDLINGEN .

KRITISK: STEINAR FUGLESTVEIT ER KRITISK TIL HÅNDTERINGEN AV BEKYMRINGSMEDLINGEN . Foto:

Av

Steinar Fulestveit peker på kommuneadministrasjonens ansvar for å rydde opp i uroen ved Lyngdals ungdomsskole.

DEL


LESERBREV: FAU ved Lyngdal ungdomsskole skal ha ros for sitt mot når de kommer fram med alvorlige bekymringsmeldinger som har foregått og foregår ved skolen. Å stå opp mot administrasjonen i en kommune krever både mot, utholdenhet og kraft.

Etter å ha lest papirutgaven av Lyngdal Avis av 23. mai 19, vil jeg berømme avisen og redaktøren for å være tidlig ute og gi skolesituasjonen ved Lyngdal ungdomsskole bred orienterende spalteplass. I tillegg til førstesideoppslag ofrer han to helsider pluss at han skriver en leder som er klar og direkte rettet til ledelsen i kommunen.

I denne ene setningen sies vel det meste: «Men ledelsen med rektor Richard Aardal i spissen har valgt taushet som strategi.»

Alle burde være enige om at taushet er en farlig og dum måte å løse konflikter på for alle i samfunnet. Likevel blir metoden ofte benyttet i håp og tro om at været vil som oftes stilne bare vi sitter stille i båten.

REDAKTØREN RETTER i denne setningen ikke ansvaret bare mot rektoren som er sjef for skolen, men sier at rektoren står i kampens hete i spissen for ledelsen.

Administrasjonen i en kommune er bygd opp som et hierarki, der rådmannen sitter alene på toppen med alt ansvaret. Han kan så benytte sin mulighet og rett til å delegere arbeidsområder nedover i systemet som innen skole vil si til sin kommunalleder som i sin tur delegerer områder videre til rektor som igjen bruker muligheten videre og ender til slutt opp med arbeidsoppgavene for læreren.

Det som imidlertid er viktig å merke seg er at en aldri kan delegere ansvaret fra seg nedover i kjeden, bare oppgavene !

I april 2018 sto rådmannen i Audnedal kommune på talerstolen i kommunestyret og beklaget at han hadde forsømt seg i flere år overfor elever som har blitt mobbet.

Mobbing som hadde pågått i flere år ble forsøkt holdt nede med taushet.

Takket være iherdige foreldre og avisen Lindesnes kom saken på kartet til politikerne som sitter med det overordnede ansvaret.

Det ble iverksatt ekstern gransking, men administrasjonen ved rådmannen ble ikke tatt inn i rapporten.

SENERE BLE det reist forslag om et ad-hoc utvalg bestående av to foreldre, to lærere og to politikere til å se på saken. Men trolig i frykt for at et slikt utvalg kunne bli truende mot rådmannen, ble forslaget nedstemt med 10 mot 7 stemmer.

SENERE BLE det reist forslag fra Ap om også å få en ekstern gransking av toppene i administrasjonen. Bygdelista fikk endret dette til at en intern gransking burde holde. Saken ble så lagt død av kontrollutvalget som ikke så noen grunn for gransking etter at daværende kommunalleder måtte ta sin hatt å gå.

EN RÅDMANN sitter med det fulle ansvaret selv om en svikt eller et brudd er begått lenger nede i systemet. Rådmannen er ansvarlig for at systemet hele tiden fungerer med informasjon opp eller ned i hierarkiet. En systemsvikt frigjør ikke rådmannen for ansvar, - tvert imot, når dette foregår år etter år uten at han oppdager bruddet eller griper inn.

Rådmannen er svingdøra og talerøret mellom administrasjon og politikere / ordfører og har ansvaret for å holde disse nødvendig informert.

Ved Lyngdal ungdomsskole er der et sykefravær / slitasje på 12% hos lærerne. Burde ikke dette også vært et signal som var blitt sett og lyttet til tidligere?

Det er bra at en forsøker å løse problemer og konflikter på lavest mulig nivå. Dette kan imidlertid bli en sovepute for de som sitter med ansvaret oppover i systemet eller dersom det er en systemsvikt.

Dersom det i dagens travle arbeidsdag blir for tøft å takle skoledagen for lærere og rektor er det en plikt for kommunalleder og rådmann til å sørge for nødvendig hjelp.

En situasjon er kommet klart for langt når gruppeleder for Ap må trø til og nå får tatt saken opp politisk.

Ordføreren sier at han ikke fikk vite om bekymringsmeldingen før i forrige uke. Er dette å forstå slik at han ikke hadde noen informasjon fra rådmannen? Dette forteller i så fall også om en klar systemsvikt.

Hvorfor velger jeg denne overskriften og dette stykket nå i avisen? For å minne kommunestyret om at de sitter med hovedansvaret for drift av skolen og at Nye Lyngdal kommune ikke skal bli en kopi av to tidligere kommuner som ikke husket på historien til Johan Herman Wessel fra 1777.

Smeden i en liten by hadde forbrutt seg og skulle etter loven henrettes. Men da byen hadde bare en smed, men to bakere, ble en av de to bakerne henrettet i stedet.

Moralen er å ikke straffe uskyldige for det andre har gjort og la disse gå fri !

MED HILSEN og håp om en framtidig flott skolekommune der elever og lærere trives sammen ! Som tidligere oppvekstsjef ser jeg nå fram til en

kraftig styrking på grunnplanet hos lærerne og elevene som står i stil med at de to ungdomsskolene i vår nye kommune skal bli styrket på toppen med egen virksomhetsleder. Det må vel kalles for råflott drømmestilling i toppsjiktet i Nye Lyngdal kommune.

Artikkeltags