Økonomiplan for Lyngdal kommune 2020-2023

KRITISK: Steinar Fuglestveit er sterkt kritisk til de høye lønnskostnadene i rådmannens ledergruppe som forslaget til kommunebudsjett legger opp til.

KRITISK: Steinar Fuglestveit er sterkt kritisk til de høye lønnskostnadene i rådmannens ledergruppe som forslaget til kommunebudsjett legger opp til. Foto:

Av
DEL

Kommunedirektørens budsjettforslag synes ikke å gi politikerne store sjanser til å gjennomføre sine lovnader overfor folket om tiltaket skal koste penger i kommende periode !

I et hefte på over 50 sider legger kommunedirektøren fram sitt forslag. Hovedmålet i intensjonsavtalen om å sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne ut fra kommunens økonomiske situasjon har fått hovedprioritet.

Intensjonen om å etablere en livskraftig, attraktiv og solid økonomisk kommune synes å måtte skyves ut i tid. Rørende taler, lovnader og behovet for å bli en større og mer robust kommune synes foreløpig ikke å ha gått i oppfyllelse. Det viser seg nå at vi ikke får tilført økte statlige midler som forventet. Om dette skyldes uklar tekst fra departementet, administrativ mistolking eller taktisk politisk selektiv lesing, skal være usagt, men den økonomiske situasjonen synes nå klart å være verre enn hva som ble forespeilet før en sammenslåing.

– For 2020 og i årene framover ser vi at utgiftene bare vil stige mer enn inntektene. De store investeringene som er foretatt de siste årene gir større utgifter til renter og avdrag enn ønskelig, sier Hæåk.

Regjeringen lover ingen hjelp og staten har i sitt budsjett forutsatt at kommunene effektiviserer driften.

En renteøkning ut over dagens lave rentesats, vil kunne få katastrofale følger når kommunens lånegjeld i dag er på svimlende 1 144 874 000;- (godt 1,1 milliarder).

Dagens netto lånegjeld utgjør i dag 113 prosent av kommunens driftsinntekter. En anbefalt øvre grense er anbefalt ikke å overskride 70 prosenr for kommuner.

Det gir heller ikke stor trøst for oss i Lyngdal at de to andre nye sammenslåtte kommunene, Lindesnes og Kristiansand, også sliter med store økonomiske problemer etter sammenslåingen.

Kommunedirektøren kommer med en gledelig melding til skattebetalerne: -Sammenslåingen gir oss en betydelig effektiviseringsgevinst på 10-12 mill. på utgifter til administrasjon og politisk styring (Stab/støtte).

Han sier videre at i kommunens totale driftsbudsjett på 657 mill går i snitt 67 prosent ut som lønnsmidler (440 mill).

For hans egen administrative og ordførerens politiske stab (Stab /støtte), som utgjør 35,1 årsverk, er foreslått budsjett på godt 100 mill.

Dette vil si en snitt lønnskostnad / årsverk på 100 mill X 67 prosent : 35,1 = 1,90 mill.

Tilsvarende kostnad per årsverk i andre virksomheter kan en da regne ut og få følgende resultat:

Grunnskoler og voksenopplæring: 149 mill X 67 prosent : 174,6 = 0.57 mill.

(Består av 178 lærere og 69 assistenter)

Barnehager: 93 mill X 67 prosent : 78,1 = 0.80 mill.

(En ansatt per 3 barn under 3 år og en ansatt per 6 barn over 3 år gir høy bemanning.)

Hjemmetjenester: 48 mill X 67 prosent : 90 = 0.36 mill.

Institusjonstjenester: 73 mill X 67 prosent : 100 = 0.49 mill.

Det opplyses ikke noe om hvor store utgifter de to kommunene, Audnedal og Lyngdal hadde samlet i 2019 før sammenslåingen.

Nå er det dere valgte politikeres tur til å vurdere forslaget til kommunedirektøren og eventuelt komme med endringsforslag som er i samsvar med partiprogrammene til partiene.

Jeg ville sette stor pris på om noen av dere politikere som har fått opplæring og sitter inne med mer detaljkunnskap kunne svare meg og andre leserne om hva midlene på totalt 100 036 948 kroner som ligger inne i budsjettet til Stab/støtte inneholder og er tenkt benyttet til?

Ordføreren valgte klokelig å trekke en dårlig utredet, men tydeligvis betent sak ang ny møtegodtgjørelse for dere politikere i det konstituerende kommunestyret 17.10.19.

Kan hende opptrer kommunedirektøren nå som nisse og har lagt inn ønskene om større godtgjørelser til dere politikere i formannskapet, kommunestyret, utvalgsledere, utvalgsmedlemmer, nemnder mm......i sitt budsjett?

Artikkeltags