Lyngdals Avis sin leder om utleiereglementet for Lyngdal kirkesenter trenger noen presiseringer og oppklaringer.

Det hevdes i lederen at det er Lyngdal kommune som «har betalt det meste av kostnadene» og det at kommunen ikke har satt krav om hvem som får bruke lokalene. Til grunn for kommunestyrets vedtak om å gi tilskudd til etableringen av Lyngdal kirkesenter berøres dette slik i sakspapirene: «Av søknad/prospekt av 27.09.12 fremgår det at Lyngdal Kirkesenter ikke er planlagt som en ny kirke, men bygget skal vigsles til kirkelig bruk og vil dermed være et supplement til nåværende kirke. I tillegg vil bygget dekke behovet for kontorer, lokaler for konfirmasjonsopplæring mv.» Videre står det å lese: «Et annet forhold som også får økonomiske konsekvenser er at tilskuddet til andre livssynssamfunn i Lyngdal vil øke i tråd med økningen i overføringene til Den norske kirke.»

Problemstillingene som redaktøren her forsøker å reise er således drøftet i forkant av det politiske vedtaket i Lyngdal kommunestyre og lå til grunn for dette. Likhetsprinsippet i Kirkeloven sørget og sørger for at alle trossamfunn registret med medlemmer i Lyngdal ble og blir tilgodesett tilsvarende som Den norske kirke ble og blir per medlem

Vi vet heller ikke hvor Lyngdals Avis har hentet sin påstand om at Lyngdal kommune har betalt det meste av kostnadene. Påstanden medfører ikke riktighet. Rett nok ble det gitt flere millioner i støtte fra kommunen, det var og er vi svært takknemlig for, men av kostnaden på 35 millioner ble den største delen av dette finansiert av menigheten selv ved hjelp av gaver og låneopptak som menigheten selv dekker. Det er også Lyngdal menighet som dekker utgiftene til den daglige driften.

Redaktørens historie om mottakelsen av de første muslimske innvandrerne i Köln forteller om omsorg. Vi ønsker også å være imøtekommende og vise omsorg overfor alle som bor i Lyngdal og ønsker kontakt, og tror det kan kombineres med respekt og tydelighet for at det også er ting vi tenker og tror ulikt om. I Lyngdal kirkesenter har det derfor vært ulike tilbud for våre nye landsmenn som for eksempel Kafe Hjerterom og leksehjelp for elever ved voksenopplæringen. Det er grunn til å anta at mange med muslimsk tro har vært med på disse og flere andre tilbud, og opplevd seg velkommen. Grupper knyttet til andre kristne trossamfunn, som Den katolske kirke, har hatt og vil fortsette å ha regelmessige samlinger og gudstjenester i Lyngdal kirkesenter.

I nye Lyngdal kommune er det nå seks kirker og kapell. Disse kan ikke leies ut til ikke-kristne trossamfunn. Unntaket her er kapellet ved Lyngdal kirke som hovedsakelig brukes ved begravelser. Dette bygget er ikke vigslet som kirkebygg og kan brukes av alle tros- og livssynssamfunn. Dette er regulert i forskriften «Regler for bruk av kirkene» som ble fastsatt av Kirkemøtet i 2015 med hjemmel i Kirkeloven. § 4 i forskriften sier at «kirkerommet kan ikke brukes av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn til utøvelse av deres tro eller religion». Lyngdal kirkesenter ble på åpningsgudstjenesten 21. august 2016 vigslet til kirkelig bruk av biskop Stein Reinertsen. Det har vært og er naturlig for Lyngdal menighetsråd å se til denne forskriften som også er gjeldende for et bygg som Lyngdal kirkesenter. Senteret kan derfor ikke sammenlignes med et stillerom/bønnerom på en flyplass, slik Lyngdals Avis gjør.

Vi ønsker at Lyngdal kirkesenter skal være et åpent sted, et hjerte i byen, hvor ulike mennesker kan møtes og kjenne seg velkommen og gjerne delta med sine evner og kompetanse. Gode og formålstjenlige lokaler til trosopplæring, diakonalt, kirkemusikalsk og gudstjenestelig arbeid har gitt menighet et løft. Så langt har besøkstallene overgått alle våre forventninger.