Meninger: Tale er sølv — taushet er gull

Av
DEL

Kommunebudsjettet er et resultat og en sum av hva vi som la stemmeseddelen i urna nå får tilbake i kommende fire år.

Kommunedirektøren i Lyngdal innledet sitt forslag til økonomiplan 2020 - 2023 med et par hovedmålsettinger som er nedfelt intensjonsavtalen.

* Sikre og videreutvikle kvalitet og tjenestene til innbyggerne.

* Etablere en økonomisk solid kommune.

En forutsetning for å kunne oppnå det første målet er vel unektelig avhengig av at kulepunkt to går i oppfyllelse.

I så måte var det umåtelig viktig at våre politikere hadde satt seg grundig inn i budsjettsaken. Budsjettet er skrevet og framlagt i svært store sekkeposter uten videre forklaring. Så det vitner om stor innsikt og forståelse for økonomi og politikk når hele saken kunne kjøres igjennom på cirka to timer med kun noen svært få spørsmål fra representantene.

De 35 i kommunestyret står nå rimelig samlet (kun små kosmetiske avvik mellom partiene) og er ansvarlig for det budsjettet som nå ble vedtatt 12. desember 2019.

Før vi går videre med mitt innlegg, vil jeg forklare litt mer om hva som ligger i overskriften og sitatet som jeg har valgt.

I vestlig kultur blir tale assosiert med styrke, autoritet og frigjøring.

Taushet forbindes med passivitet, svakhet, lydighet og maktregi. ( professor Cheryl Glenn).

Aristoteles sa: - Taushet gir verdighet til en kvinne, men ikke til en mann.

Det står respekt av representant Ila D. Patel (Ap) når hun stilte sine spørsmål til ordføreren som lyder forkortet omtrent slik:

Budsjettet til stab/støtte er på godt 100 millioner kroner for 2020. Når lønn utgjør 67 prosent i totalbudsjettet, hva skal de 100 millionene til kommunedirektøren benyttes til? Det er i dag store forskjeller i å drifte grunnskolene i Audneda log Lyngdal. Hvordan er dette tatt hensyn til i budsjettet? Er det nå snakk om en lik tildeling eller har vi en økning for Lyngdal eller en senking i Audnedal for elevkostnad?

Ordføreren rettet spørsmålene videre til kommunedirektøren som valgte å være taus, men han ba økonomisjefen svare.

Økonomisjefen ga følgende svar: – Budsjettet på godt 100 mill utgjør forholdsvis lite lønn da det er snakk om få stillinger. Det ligger så inne 16 millioner kroner til IKT/data.

Til drift av interkommunal Nav ligger det inne 25 millioner. Til næringsvirksomheter, for eksempel Lister Næringspark og annet ligger inne 10 –20 millioner kroner.

Til spørsmål 2 var han så taus.

Oppfølgingsspørsmål uteble. De 35 i kommunestyret satt alle tause.

La oss se litt på fakta på hva vi nå må gå ut fra at våre folkevalgte ikke hadde behov for å spørre om.

Å oppgi et slingringsrom på 10–20 mill til næringsvirksomhet, vitner mer om tenk på et tall-leken.

Det eksakte antall årsverk innen stab/støtte er beregnet til 35,1. Ut fra gitt svar kan totale lønnsutgifter derfor ligge et sted mellom 39 og 49 millioner kroner.

Snakk om tåkelagt svar som kommunedirektøren står ansvarlig for, men som kun trolig har til hensikt å skjule lederlønningenes størrelse og hans påstand om at vi nå har fått en effektiviseringsgevinst på 10–12 millioner ( side 6 i budsjettdokumentet, uten at han forklarer hvordan).

Kristiansand og Lindesnes kommuner har tidligere offentliggjort både navn og lønn til administrasjonen. Offentlig lønn er ikke taushetsbelagt selv om dette har vært en praksis tidligere.

På spørsmål 2 var han helt taus og ingen krevde heller svar.

Så kan en lese at netto driftsutgifter til undervisning per barn mellom 6 og 15 år etter regnskapstall oppgitt i Kostra 2017 var: Audnedal 133,534,-. Lyngdal 99.631,-. Hadde våre representanter fått litt mer relevante opplysninger i et budsjettforslag, ville vi trolig også fått flere spørsmål som kunne vært med på å kvalitetssikre budsjettet. Det er som kjent vanskelig å stille spørsmål til et tema som er rimelig ukjent og lite belyst.

Det er da ikke vanskelig å forstå at vi her snakker om virkelig store, ukjente summer i budsjettet som kan bety umåtelig mye kunnskapsmessig, psykisk og sosialt for våre barn og unge i vår nye kommune.

Hvilke kostnader er beregnet i budsjett for 2020 til skolene?

Tønnes Seland (Sp) fikk kommunestyrets enstemmige tilslutning til at skolesektoren skal komme med rapport i hvert kommunestyre. Etter at kommunedirektørens kuttforslag på 2,15 prosent i alle sektorer ble vedtatt, blir det nå viktig å høre hvordan dette slår ut i virkeligheten og at det kan bekreftes at krav til lærertetthet er ivaretatt.

Det heter jo nå at vi skal få en rausere og åpnere kommune.

Kommunestyrets behandling den 12. desember 2019 var også et eksempel på at hastverk er lastverk. Kommunestyret hadde vel en følelse av å måtte sitte tause om de skulle rekke årets julemiddag før den ble kald etter en lang og slitsom dag.

Tidsplanen er ordførerens ansvar. Han har en eksklusiv rett til oppsettet av saksliste og bruk av tiden. Han kan jo i ettertid tenke igjennom om det var forsvarlig med så mange saker i årets viktigste møte.

Taushet kan med andre ord signalisere både makt og avmakt.

Steinar Fuglestveit

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken