(Fredriksstad Blad)


Jeg spør meg selv og nå Fredrikstad kommune: Er det lov å heise et hvilket som helst flagg fra kommunale bygninger? Bryter Fredrikstad kommune loven om flagging på kommunenes offentlige bygninger?

I loven står det «På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 § 1 omhandlede flagg, det samiske flagget eller av Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg. Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det norske. Overtredelser av denne lov eller medvirkning hertil straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.»