Trafikkulykke ved Hagestadvannet

Politiet melder om trafikkulykke i Lyngdal.